องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]29
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
3 การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]30
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 1 ก.พ. 2566 ]28
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
6 ระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) [ 10 ก.พ. 2565 ]145