องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุรี

เป็นฐานการผลิตอาหาร  วัสดุก่อสร้าง  และการท่องเที่ยว  ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ    พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเพื่อการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการบริหารจัดการขนส่ง  (โลจิสติกส์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์อำเภอแก่งคอย

เป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด  วิถีเกษตรยั่งยืน  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแก่งคอย

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรม  และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การฟื้นฟูศักยภาพการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

"ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง พึงเน้นการศึกษา พลามัยที่ดี วัฒนธรรมประเพณีสืบทอด ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส"