องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางญชิตา  แก้วผดุง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 087-1154499


นางญชิตา     แก้วผดุง นางมินฑกานต์  ควรหา
นายมาโนช  พุทธจอก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร 087-1154499 โทร 096-8785245 โทร 065-5618879