องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสุรีย์พร  รัตนะเสถียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 083-0056878


นางญชิตา     แก้วผดุง นางมินฑกานต์  ควรหา
นายมาโนช  พุทธจอก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร 087-1154499 โทร 096-8785245 โทร 065-5618879