องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
กองช่างนายมาโนช  พุทธจอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 065-5618879นายวินัย   บัวขำ นายสุขุม    สุขศิลา นายกอบชัย     สิงห์เจริญกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทร 062-4505373 โทร 099-2836591 โทร 083-2993572นายศิวกรณ์     เกษดี
นายสุประชัย    จงสูงเนิน
นายธนพงษ์  แก้วสามัคคี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 092-5208091 โทร 098-2512070 โทร 061-4438283นางปภาวรินทร์    ศักดิ์สิงห์


พนักงานจ้างรายวัน


โทร 085-3633150