องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร -นางอมร  จิตตะ นางสาววาสนา  หาญสุโพธิ์ นางสาวสุรีย์พร  ศรีพลอย
นักวิชาการคลังชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร 089-8072465 โทร 086-7828884 โทร 0960159134


นางพรทิพย์  กลิ่นหอม
นางทิพวรรณ  คลีมานะกิจ
นางแก้วใจ  ประชุมกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 098-2182722 โทร 095-1203495
โทร 082-6412605นางกัญธิศร    สิงห์เจริญกิจ
นายจักรกฤษณ์  วงษ์วรรณา
นายจารุวัฒน์  อาจสม
พนักงานจ้างรายวัน
พนักงานจ้างรายวัน
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 065-8147714 โทร 086-1212636
โทร.096-0569548