องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางสาวอัญธิญาน์  จริยะเมธารุจน์


หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด


(นักบริหารงานทั่วไป)


โทร 087-1154499นายวีระชัย  ทองนิล
พ.จ.อ.ศรัทธา  พันธ์นิยม
นายพรณรงค์    จงหมื่นไวย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร.086-4208244
โทร. 085-5698742
โทร 062-6914241
นายธรณิศชม์  เชื้อสุวรรณ์
นางสุจีรา  ภาพวิจิตร
นายกวีภาพ    บัวทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ครู ค.ศ.2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 092-6486641 โทร 084-9823440
โทร 096-0842467

นางวันนา    บุตรพงษ์ นายวิชัย  ประชุมกิจ นางวรนุช  ผาพิมพ์
แม่ครัว พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 096-7575880 โทร 090-9575005 โทร 099-3210590ว่าง
  นายสมพร  สุขศิลา
นายอานนท์  พันธุ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.-
โทร 095-7752941 โทร 0890295333


ว่าง
นายธวัชชัย  อุบลเชื้อ นายไสว  ประชุมกิจ

พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
โทร 092-8428436 โทร 092-9904863 โทร -


นายชายชาญ    แดงแปง นายหิรันต์  นิจจำปา นายสมโภชน์  ปัตมะพรหม
พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
โทร 097-0593458, 0909791568 โทร 063-2486220 โทร 063-3977989

นางสาวชัญญา     ปิ่นแก้ว นายกอบชัย  สิงห์เจริญกิจ
นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ปิ่นเงิน
พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 097-1639215 083-2993572
โทร 082-6792313