องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
สำนักปลัดนางสุรีย์พร  รัตนเสถียร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน    


โทร 083-0056878


นางญชิตา  แก้วผดุง


หัวหน้าสำนักปลัด


(นักบริหารงานทั่วไป)


โทร 087-1154499

ว่าง

นายวีระชัย  ทองนิล
 
นายพรณรงค์    จงหมื่นไวย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุระการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร.088-5533699

โทร 062-6914241
0่นายธรณิศชม์  เชื้อสุวรรณ์
นางสุจีรา  ภาพวิจิตร
นางสาวกนกวรรณ    จันทมาศ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ครู ค.ศ.2
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร 092-6486641 โทร 084-9823440
โทร 084-8416261

นางวันนา    บุตรพงษ์ นายวิชัย  ประชุมกิจ นางวรนุช  ผาพิมพ์
แม่ครัว พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 096-7575880 โทร 090-9575005 โทร 099-3210590

นายเปลื่อง  ฤทธิ์แผลง นายสมพร  สุขศิลา
นายไสว     ประชุมกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างรายวัน
โทร 081-4870755 โทร 095-7752941 โทร 092-9904863

ว่าง
ว่าง
นายธวัชชัย  อุบลเชื้อ

พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
โทร 092-8428436 โทร - โทร -


นายชายชาญ    แดงแปง นายหิรันต์  นิจจำปา นายสมโภชน์  ปัตมะพรหม
พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
โทร 097-0593458, 0909791568 โทร 063-2486220 โทร 063-3977989

นางสาวชัญญา     ปิ่นแก้ว นายกอบชัย  สิงห์เจริญกิจ
นายอานนท์  พันธุ์สิงห์
พนักงานจ้างรายวัน พนักงานจ้างรายวัน
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 097-1639215 083-2993572
โทร 089-0295333 


นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ปิ่นเงิน


พนักงานจ้างรายวัน


โทร 082-6792313