องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายแก้ว ปานสีสอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
โทร 095-8060180
นายบุญเลิศ บุตรพงษ์
นางสมหมาย บุญมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุเตาปูน 
โทร 097-2357804

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
โทร 092-4509473
นางจันทนิภา งามบุศยโพยม


เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


โทร 086-3470514
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นางญชิตา  แก้วผดุง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 087-1154499

ว่าง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางญชิตา     แก้วผดุง นางอมร  จิตตะ
นายมาโนช  พุทธจอก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   
รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร 087-1154499 โทร 089-8072465 โทร 065-5618879