องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายแก้ว ปานสีสอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
โทร 095-8060180
นายบุญเลิศ บุตรพงษ์
นางสมหมาย บุญมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุเตาปูน 
โทร 097-2357804

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
โทร 092-4509473
นางจันทนิภา งามบุศยโพยม


เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


โทร 086-3470514

นายมาโนช  พุทธจอก
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 065-5618879


นางญชิตา     แก้วผดุง -ว่าง- นายมาโนช  พุทธจอก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร 087-1154499 โทร .......................... โทร 065-5618879