องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ตำบลเตาปูนเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๓ ตำบลของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๘๓๑ ไร่ อยู่ห่างอำเภอแก่งคอย ๔ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ (ราขกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง) หน้า ๒๗๙ โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
๑. นายสำรวย มอญหา เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่งคนแรก)
๒. นายสุชิน ทองศิริ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘
๓. นายบำรุง สุขศิลา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕๔๙-2556)
4. นายชอบ บุญจันทร์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. ๒๕56-ปัจจุบัน)


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะรูปร่างตำบลเตาปูน มีรูปร่างกว้างเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้จดแม่น้ำ ป่าสักเป็นตำบลเล็กอยู่ฝั่งซ้ายลำแม่น้ำป่าสัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ตั้งอำเภอแก่งคอย ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชย์จะปะปนอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย มีคลองห้วยแร่ผ่านทางตอนกลางของตำบลและมีแม่น้ำป่าสักไหลเลียบผ่าน มีถนนที่สำคัญคือ ถนนทางหลวงท้องถิ่นตัดผ่านทางตอนใต้ของตำบลในแนวตะวันตก ? ตะวันออก โดยผ่านหมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗ ไปจดเขตตำบลสองคอนนอกจากนี้ยังมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตัดผ่านหมู่ที่ ๑,๒ ในแนวใต้ ? เหนือ ไปจดถนนทางหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านหมู่ที่ ๒ ในแนวตะวันตก ? ตะวันออก ไปจดเขตตำบลสองคอนทางตอนเหนือ