องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566


📢ประชาสัมพันธ์📢

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ซึ่งประชาชน จะได้รับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ โดย บัตรที่1.เป็นบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (บัตรสีม่วง) บัตรที่ 2 เป็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีเขียว) ซึ่งกากบาทได้เพียงใบละ 1 หมายเลข และการทำเครื่องหมายกากบาทอย่างถูกต้อง.

โดยตำบลเตาปูน ได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวนทังหมด 3 หน่วย ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณ วัดเตาปูน มีหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณโรงเรียนวัดเตาปูน มีหมู่ที่ 4 หมู่ที5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณ วัดใหม่โพธิ์งาม มีหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

#เลือกตั้ง2566 #เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️

2024-05-03
2024-05-01
2024-02-01
2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05