แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครองและรูปแบบแปลงที่ดิน [ 7 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศแจ้งหยุดเรียนศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 6 มิย.67 [ 5 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................