วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุในการป้องกันความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเตาปูน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๐.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการกองช่างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน (ที่ต่อเติมขึ้นใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบInverter) จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน (ที่ต่อเติมขึ้นใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง