วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินีสุทิดา จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่เทียน จำนวน ๑ คัน ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาวงดนตรี จำนวน ๑ วง ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้งเทียน ขนาด ๑๒ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๓ เล่ม ตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๒๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างทำตรายางประทับเอกสาร (งานจัดเก็บรายได้) สำหรับปฏิบัติราชการต่อไป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง