วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.อบต.เตาปูน) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างทำตรายางเพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารทางราชการภายในกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อมิเตอร์น้ำ PVC ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง