เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

และการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

รายละเอียดคลิก