ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

รายละเอียดคลิก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

รายละเอียดคลิก

แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

 

รายละเอียดคลิก

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19))

รายละเอียดคลิก

ประชาสัมพันธ์​รายชื่อ  อปท. ทั่วประเทศ​เป็นภาษาอังกฤษ​

รายละเอียดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจังหวัดสระบุรี "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจังหวัดสระบุรีใสสะอาด ๒๕๖๔"

รายละเอียดคลิก

Page 1 of 4