องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  14  คน  ( 7  หมู่บ้าน)     ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
บุคลากร จำนวน 26 คน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
สำนักปลัด อบต. จำนวน  18    คน
1 นายวุฒิสาร   ศรีอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรัตติกาล ชะเอมเทศ หัวหน้าสำนักปลัด

3

4

นางสาวชุติณัชชา

นางสาวยุคลฉัตร ลาบสิบ

สวัสดิ์วัฒนากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
นางธนัญญาณ์ พูนชัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
6 นางสาวอริยาภรณ์
มีเงินลาดนิธิโชติ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
7 นางสุจีรา ภาพวิจิตร ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
8 จ.อ.พรชัย สุขศิลา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ
9 นายบุญนาค สีลาเนิน นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
10 นางวรนุช ผาพิมพ์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย พนักงานจ้างตามภารกิจ
11 นางวันนา บุตรพงษ์ แม่ครัว พนักงานจ้างตามภารกิจ
12 นายบรรพจน์ สุดใจ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานจ้างตามภารกิจ
13 นายสุระชัย ธนูศร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
14 นายวิชัย ประชุมกิจ พนักงานขับรถขยะ พนักงานจ้างตามภารกิจ
15 นายณรงค์  บุตรพงษ์ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างทั่วไป
16 นายเทพ กิจทำนา พนักงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างทั่วไป
17 นายสมพร สุขศิลา คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
18 นางทิพวรรณ คลีมานะกิจ คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนการคลัง  จำนวน  4   คน

1

2

นางลลิตา

นางหทัยวัลย์             

เวชจักรเวน

ศรีคำวงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

3 นายธรรมศักดิ์ อิ่มเรืองศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
4 นางพรทิพย์ กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลูกจ้างประจำ
กองช่าง  จำนวน  4   คน
นายธุวานนท์ ชุนเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง  
2 นายประชิต บุตรพงษ์ คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
3 นายสมโภชน์ ปัตมะพรหม คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
4 นายวินัย บัวขำ คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
นโยบายทางการเมือง
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
๒. มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน มีความ
รวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
นโยบายทางการบริหาร
๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการ สร้างความโปร่งในเปิดเผยของระบบราชการ
๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารจัดการ และการบริการ
๓. บริหารงานโดยเน้นความสะอาด รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนา

นโยบายพัฒนาสังคม
๑. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการศึกษา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น
๒. ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีรายได้และขาดผู้อุปการะดูแลให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
๓. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการหรือทุพลภาพ ให้สามารถพึ่งตนเอง
และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบริหาร อบต. เตาปูน
เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าของตำบลเตาปูน
๕. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และจัดหางานทำให้มีรายได้ สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่งคง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
๔. ส่งเสริมการลงทุนในตำบลเตาปูน

นโยบายทางด้านสาธารณสุข
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมกับสถานีอนามัย
๒. ส่งเสริมให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในชุมชน

นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในตำบลเตาปูน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และช่วยกันรักษาความสะอาดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม
๓. จัดหา/ปรับปรุงสถานที่และระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน
โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน และขอสนับสนุนจากส่วนกลาง

นโยบายทางด้านการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๑. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
๒. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม งานประเพณีในท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน/ตำบล เช่น งานรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์

นโยบายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
๑. จัดหา/ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
อย่างทั่วถึง
๒. จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ โดยร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. จัดให้มีการฝึกอบรม อปพร. สมาชิกป้องกันอาชญากรรม, สมาชิกแจ้งข่าว เป็นต้น
๒. จัดฝึกอบรมโครงการต้านยาเสพติด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในท้องถิ่นร่วมกับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจท้องที่ หรือทางอำเภอ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการออกตรวจและรักษาความปลอดภัยในตำบลเตาปูน

นโยบายพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ซอย ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. ปรับปรุง/ก่อสร้างสร้าง หรือประสานงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึง
แหล่งน้ำให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้า